Regulamin

Wróć

§ 1 Definicje

1. Organizator – Affiliate Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 99/9, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy w Warszawie, XIV wydział gospodarczy krajowego rejestry sądowego pod numerem KRS 0000332371, NIP: 5342427508, REGON 141918409, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, właściciel Sieci Afiliacyjnej (Affiliate Service Provider);

2. Wydawca – podmiot będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, który:

a. zgłosił chęć przystąpienia do Sieci Afiliacyjnej; 
b. zaakceptował niniejszy Regulamin; 
c. uzyskał przyzwolenie Organizatora na przystąpienie do Sieci Afiliacyjnej; 
d. posiada aktywne Konto Wydawcy; 
e. reklamuje produkty i usługi Reklamodawców poprzez udostępnienie/najem lub promocję Powierzchni Reklamowej, w kreacjach e-mailowych, poprzez wyszukiwarki, w drodze telemarketingu i w inne dopuszczalne prawem sposoby; 
f. spełnia inne przesłanki określone w Umowie.

3. Reklamodawca – osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która składa ofertę reklamowania swoich produktów lub usług albo produktów i usług osoby trzeciej w Sieci Afiliacyjnej, na podstawie zawartej z Organizatorem umowy;

4. Sieć Afiliacyjna – ogół powiązań pomiędzy Organizatorem, Reklamodawcami oraz Wydawcami, służący Reklamodawcom do promowania ofert reklamy produktów lub usług, a Wydawcom – do umożliwienia promocji tych produktów lub usług;

5. Kampania (Program Partnerski) – dostępny i promowany w Sieci Afiliacyjnej program afiliacyjny umożliwiający promocję produktów i usług Reklamodawców przez Wydawców na zasadach określonych w Umowie oraz Warunkach Kampanii;

6. Konto Wydawcy – przypisane Wydawcy konto umożliwiające korzystanie z Platformy;

7. Kreacja reklamowa –dostępna forma promocji danego produktu lub usług, np. baner reklamowy, landing page (strona docelowa), treść i grafika e-maila, adres URL strony docelowej, link tekstowy, film promocyjny itp.

8. Powierzchnia reklamowa – strona WWW, wyodrębniona część strony WWW, a także wysyłka kampanii e-mailowych i inne formy działań marketingowych, za pomocą których Wydawca promuje Kampanię

9. Klient – osoba trzecia niebędąca Reklamodawcą, Wydawcą ani Organizatorem, która dokona Interakcji określonej w Warunkach Kampanii i spełnia Warunki Kampanii;

10. Interakcja – określone w Warunkach Kampanii zdarzenie (lub kilka zdarzeń), którego zaistnienie (łączne zaistnienie) powoduje otwarcie Prowizji;

11. Prowizja – wynagrodzenie za dokonanie określonej Interakcji wskutek wynajmu Powierzchni Reklamowej przez Wydawcę lub innej formy promocji (np. wysyłki mailingu)za pośrednictwem określonych Kreacji Reklamowych po Walidacji; Prowizja może być rozliczana w następujących modelach:

a. CPL – Cost per Lead – Prowizja za Interakcję polegającą na wygenerowaniu Leada, tj. osoby, która wyrazi potencjalne zainteresowanie nabyciem produktów lub usług promowanych w Kampanii, np. przez pozostawienie swoich danych kontaktowych na formularzu internetowym lub rejestrację na wskazanej stronie WWW; 
b. CPC – Cost per click – Prowizja za Interakcję polegającą na kliknięciu w Kreacje Reklamowe; 
c. CPV – Cost per view – Prowizja za Interakcję polegającą na obejrzeniu Kreacji Reklamowych, w tym np. obejrzenie filmu reklamowego, wejście na stronę WWW, na której znajdują się Kreacje Reklamowe itp. 
d. CPS – Cost per sale – Prowizja za Interakcję polegającą na zakupie produktów i usług Reklamodawcy będący skutkiem Interakcji Klienta dokonanej z Kreacjami Reklamowymi dokonanymi za pośrednictwem Wydawcy; 
e. CPA – Cost per Action – Prowizja za innego rodzaju Interakcję, 
f. Model hybrydowy – łączący kilka z powyższych modeli rozliczeń.

12. Platforma – zbiór rozwiązań teleinformatycznych dostępnych pod adresem http://octopus-afi.pl po zalogowaniu, umożliwiający zarządzaniem udziałem w Kampaniach, sprawdzanie statystyk itp.;

13. Formularz przystąpienia do Kampanii- oddzielny dokument zawierający szczegółowe Warunki Kampanii, który musi zostać podpisany przez Wydawcę zanim otrzyma możliwość promocji danej Kampanii.

14. Warunki Kampanii – zbiór indywidualnie określonych zasad prowadzenia działań reklamowych w ramach danej Kampanii; Warunki Kampanii stanowią część Umowy w odniesieniu do danej Kampanii;

15. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady współpracy pomiędzy Wydawcą a Organizatorem w zakresie usług marketingu afiliacyjnego świadczonych przez Organizatora;

16. Walidacja – ogół działań mających na celu zweryfikowanie prawidłowości pozyskania Klienta przez Wydawcę zgodnie z Umową;

17. Umowa – ramowa umowa współpracy, na którą składa się niniejszy Regulamin oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia kreujące stosunek zobowiązaniowy pomiędzy Stronami, w tym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityka prywatności Organizatora; w ramach działania w konkretnej Kampanii, część Umowy stanowią również Warunki Kampanii;

18. Strony – oznacza Organizatora oraz Wydawcę łącznie.

§ 2 Nawiązanie współpracy

1. Wydawca zgłasza chęć nawiązania współpracy w ramach Sieci Afiliacyjnej i zawarcia Umowy ramowej w sposób określony w ust. 2-5lub w sposób określony w ust. 10-11 w razie chęci nawiązania współpracy jedynie dla celów jednorazowego udziału w kampanii.

2. Rejestracja następuje poprzez stronę WWW dostępną pod adresem https://octpus-afi.pl. Warunkiem zgłoszenia jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptacja Regulaminu. Rejestracja jest skierowanym do Organizatora zaproszeniem do zawarcia umowy. Rejestracja jest bezpłatna.

3. Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego, Organizator niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych zweryfikuje przedstawione dane i poinformuje Wydawcę drogą e-mailową o zaakceptowaniu lub odmowie rejestracji. W razie niepoinformowania Wydawcy o odmowie lub akceptacji rejestracji we wskazanym terminie, poczytuje się, że Organizator nie wyraził zgody na rejestrację, a Umowa nie zostaje zawarta.

4. W procesie rejestracji Organizator może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających dane osobowe / rejestrowe Wydawcy. Organizator zastrzega sobie również prawo do żądania dostarczenia dodatkowych danych lub dokumentów umożliwiających weryfikację danych Wydawcy również w toku obowiązywania Umowy. Jeżeli którakolwiek z informacji podanych przez Wydawcę w formularzu rejestracyjnym stanie się nieprawdziwa lub nieaktualna w toku obowiązywania Umowy, Wydawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji rejestracji w Sieci Afiliacyjnej bez konieczności podania przyczyny.

6. W razie zaakceptowania rejestracji, Wydawca otrzyma potwierdzenie rejestracji oraz pełny dostęp do Platformy. Potwierdzenie rejestracji oznacza zgodę Organizatora na zawarcie Umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Wydawcę potwierdzenia rejestracji.

7. Wydawca nie może udostępnić danych dostępowych do Konta Wydawcy (login, hasło) osobom trzecim oraz zobowiązany jest do zapewnienia tym danym dostępowym najwyższego stopnia bezpieczeństwa.

8. Zawarcie i późniejsze wykonywanie Umowy nie powoduje, iż Wydawca staje się pełnomocnikiem, podwykonawcą, agentem ani wspólnikiem Organizatora lub Reklamodawcy. Z uwagi na powyższe Wydawca nie jest uprawniony do zawierania jakichkolwiek umów z Klientem w imieniu Organizatora lub Reklamodawców.

9. Wydawca może utrzymywać własną sieć afiliacyjną w okresie obowiązywania Umowy. W takiej sytuacji zawarcie przez Wydawcę umowy z Organizatorem nie powoduje automatycznie nawiązania jakiejkolwiek stosunku umownego ze współpracownikami Wydawcy (sub-wydawcami). Wydawca może jednak bez ograniczeń promować uczestnictwo w Sieci Afiliacyjnej Organizatora w ramach swojej sieci afiliacyjnej oraz samodzielnie wdrażać i sprawować nadzór nad działaniami swoich sub-wydawców. Za działania i zaniechania sub—wydawców w ramach sieci afiliacyjnej Wydawcy, całkowitą odpowiedzialność w stosunku do Organizatora ponosi Wydawca.

10. Umowa może również zostać zawarta dla celów jednorazowego udziału w Kampanii. W takiej sytuacji umowa zostaje zawarta poprzez podpisanie przez Strony zlecenia kampanii, Podpisanie zlecenia kampanii jest równoznaczne w skutkach z zaakceptowaniem rejestracji Wydawcy w Sieci Afiliacyjnej przez Organizatora.

11. W razie zlecenia jednorazowego udziału w Kampanii zgodnie z ust. 10,umowa wiąże Strony do czasu określonego w zleceniu, przy czym postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się mutatis mutandis.

§ 3 Przebieg Kampanii

1. Uzyskanie pełnego dostępu do Platformy umożliwia Wydawcy otrzymanie informacji w zakresie Kampanii aktualnie dostępnych w Sieci Afiliacyjnej, które Wydawca może promować na swojej Powierzchni Reklamowej oraz zgłaszanie chęci przystąpienia do poszczególnych Kampanii. Zgłoszenie do Kampanii i udział w Kampanii są bezpłatne.

2. Aby otrzymać zgodę na udział w Kampanii, Wydawca musi podpisać i przesłać w formie elektronicznej formularz przystąpienia do kampanii, które zawiera informację o szczegółowych Warunkach Kampanii.

3. Warunki Kampanii stanowią integralną część łączącej strony Umowy.

4. Warunki Kampanii mogą zawierać m.in. możliwe sposoby promocji danej oferty, tj. określenie Kreacji Reklamowych, za pomocą których Wydawca może promować dany produkt lub usługi oraz zasad korzystania z Kreacji Reklamowych, stawkę Prowizji, zasady Walidacji oraz termin końcowy lub inne warunki zakończenia Kampanii. Warunki Kampanii określają również zasady przyznawania i wypłaty wynagrodzenia, tj. określenie za jaką Interakcję Wydawcy zostanie naliczona Prowizja. Stawka Prowizji może być wyższa dla Wydawców z najlepszymi wynikami w danej Kampanii.

5. Po otrzymaniu zgłoszenia chęci udziału w Kampanii, Organizator analizuje kandydaturę Wydawcy i zgłoszonej Powierzchni Reklamowej w kontekście specyfiki danej Kampanii. Organizator lub Reklamodawca może nie udzielić zgody na udział Wydawcy w danej Kampanii lub działania za pośrednictwem określonej Powierzchni Reklamowej według swego swobodnego uznania. Decyzja w tej materii nie wymaga uzasadnienia i nie może stać się podstawą jakichkolwiek roszczeń Wydawcy.

6. Po podpisaniu formularza przystąpienia do Kampanii, Wydawca otrzymuje dostęp do Kreacji Reklamowych umożliwiających Wydawcy promocję oferty poprzez Powierzchnię Reklamową. Kreacje Reklamowe dostępne są poprzez Platformę lub drogą email. Wykorzystanie Kreacji Reklamowych innych niż te dostarczone przez Organizatora wymaga uprzedniej zgody Organizatora.

7. Organizator nie poddaje kontroli Kreacji Reklamowych, wobec czego Wydawca jest zobowiązany do samodzielnego zweryfikowania czy działają/wyświetlają się one poprawnie. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działania Kreacji Reklamowych, Wydawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora.

8. Wydawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Organizatora w sytuacji gdy zamierza promować Kampanię za pośrednictwem Powierzchni Reklamowej innej niż Powierzchnia Reklamowa zgłoszona na etapie rejestracji w Sieci Afiliacyjnej lub przystępowania do Kampanii.

9. Wykorzystanie Kreacji Reklamowych niezgodnie z ich normalnym przeznaczeniem lub zasadami określonymi w Umowie stanowi podstawę odpowiedzialności określonej w przepisach prawa, jak również stanowi podstawę do natychmiastowego zablokowania Kampanii dla danego Wydawcy.

10. Jeżeli promocja oferty będzie przebiegać poprzez wysyłkę e-mail, Wydawca zobowiązany jest:

a. wysyłać e-maile jedynie do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie tego typu informacji; 
b. dokonać wysyłki testowej kreacji e-mailowej do Organizatora i uzyskać jego akceptację dla tych kreacji.

11. Organizator oraz Reklamodawca zastrzegają sobie w każdym czasie prawo do zmiany Warunków Kampanii, w tym zmiany stawek Prowizji, zakończenia lub wstrzymania Kampanii, zmiany Kreacji reklamowych, jak również do zablokowania udziału Wydawcy w danej Kampanii bez prawa do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wydawcy. Zmiana Warunków Kampanii w trakcie jej trwania odnosi skutki wyłącznie na przyszłość, w szczególności nie wpływa na skuteczność Interakcji wygenerowanych przez Wydawcę przez wejściem w życie zmian oraz nie wpływa na prawo do należnej z tego tytułu Prowizji. Wydawca zobowiązany jest do niezwłocznego doprowadzenia treści prowadzonych działań do zgodności ze zaktualizowanymi Warunkami Kampanii.

12. Wydawcy nie przysługuje żadne roszczenie za zmianę warunków Kampanii lub zakończenie jej przed terminem, w tym zwrot kosztów związanych z przystąpieniem Wydawcy do kampanii, kosztów poniesionych w celu promocji Kampanii, kosztów oprogramowania, tworzenia i utrzymywania stron WWW bądź innych działań Wydawcy.

13. Poprzez aplikację do Kampanii oraz w trakcie udziału w Kampanii, Wydawca zobowiązuje się, że:

a. nie będzie udostępniał danych o Warunkach Kampanii podmiotom trzecim, 
b. nie będzie naruszał praw własności, w tym praw własności intelektualnej podmiotów trzecich, w szczególności znaków towarowych oraz praw autorskich podmiotów trzecich, w tym praw Reklamodawcy (chyba, że Reklamodawca wyrazi na to zgodę w Warunkach Kampanii), 
c. posiada odpowiednie prawo do korzystania z Powierzchni Reklamowej, 
d. nie będzie stosował nieuczciwych praktyk rynkowych ani nie będzie promował Kampanii w sposób sprzeczny z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, w tym poprzez wprowadzanie w błąd co do tożsamości Reklamodawcy lub Wydawcy lub prezentowanych na Powierzchni Reklamowej towarów lub usług, 
e. nie będzie naruszał dobrego imienia Organizatora oraz Reklamodawcy, 
f. nie będzie generował Interakcji na własną rzecz, w celu uzyskania dodatkowej korzyści dla siebie (tj. umyślne działanie, w którym Wydawca chce skorzystać z danej usługi lub zakupić produkt promowany w Kampanii dla siebie po niższej cenie lub otrzymać z tego tytułu dodatkowo Prowizję), 
g. będzie wykorzystywał Kreacje Reklamowe zgodnie z treścią Warunków Kampanii, w tym nie zmieni wyglądu, treści, kodu źródłowego lub sposobu wykorzystania Kreacji Reklamowych bez uprzedniej zgody Reklamodawcy, 
h. Kreacja Reklamowa nie będzie prezentowana w kontekście, na stronie WWW ani w towarzystwie jakichkolwiek treści: 
i. o charakterze sprzecznym z obowiązującym prawem, 
ii. odnoszącej się do lub promującej przemoc, narkotyki, wykorzystywanie seksualne, nienawiść rasową, lub inne treści, które nie mogą być udostępniane publicznie, 
iii. naruszającej prawa autorskie osób trzecich, 
iv. zawierających wirusy komputerowe, 
v. naruszającej dobre imię lub wizerunek osób trzecich.

14. Organizator oraz Reklamodawca zastrzega sobie prawo do kontrolowania zgodności podejmowanych przez Wydawcę działań z wizerunkiem Reklamodawcy lub Organizatora oraz do żądania zmian w treści bądź sposobie prowadzenia działań tego typu, w tym prawo do wprowadzania zmian co do sposobu wykonywania działań, które służą do pozyskiwania Klientów.

15. W razie naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia powyższych obowiązków Organizator może:

1. w każdej chwili zablokować udział Wydawcy w Kampanii, 
2. wezwać Wydawcę do udzielenia wyjaśnień, 
3. żądać odszkodowania za doznane z tytułu niewłaściwego promowania Kampanii szkody, 
4. odmówić dokonania Walidacji.

16. Podczas prowadzenia Kampanii, Organizator zobowiązuje się do należytego utrzymywania Platformy w celu prawidłowego monitorowania Interakcji dokonanych za pośrednictwem Powierzchni Reklamowej Wydawcy oraz odpowiedniego naliczania Prowizji.

17. Organizator zastrzega jednak, iż system zliczania Interakcji może nie działać poprawnie w sytuacji gdy Wydawca nie dostarczył odpowiednich danych lub nie umieścił w plikach źródłowych swoich stron WWW podanych przez Organizatora plików cookies. W takiej sytuacji Organizator ma prawo odmówić wypłaty Prowizji za Interakcje, które nie zostały odzwierciedlone w systemie monitorującym Interakcje w sposób określony w Umowie. Organizator zastrzega również, iż dane o Prowizji widoczne w Koncie Wydawcy mogą nie być sprawdzone (walidowane), a ostateczna kwota wynagrodzenia może ulec zmianie wskutek udzielenia bądź odmowy udzielenia Walidacji.

§ 4 Dodatkowe prawa i obowiązki Stron

1. Wydawca ma obowiązek bieżącego zapoznawania się z treścią wysyłanych mu przez Organizatora lub Reklamodawcę powiadomień, w tym żądań wstrzymania promocji Kampanii oraz usunięcia Kreacji Reklamowych z Powierzchni Reklamowej.

2. Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego odpowiadania na wszelkie pytania i wątpliwości Wydawców.

3. W okresie obowiązywania umowy Wydawca uprawniony jest do korzystania z oprogramowania udostępnionego przez Organizatora na Platformie, pod warunkiem, iż korzystanie z tych walorów następować będzie w pełnej zgodności z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Umowy. Uprawnienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym wygasa z chwilą wygaśnięcia współpracy. Na podstawie Umowy Wydawca nie nabywa żadnych praw do udostępnionej Platformy, Kreacji Reklamowych i innych walorów, za wyjątkiem licencji do wykorzystania Kreacji Reklamowych, którą otrzymuje w razie zaakceptowania jego aplikacji do Kampanii.

4. Wydawca jest zobowiązany do współdziałania z Organizatorem w zakresie reklamacji zgłaszanych przez Klientów w związku z umową.

5. Wydawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do przetwarzania, w tym pozyskiwania przez niego danych osobowych w związku z Umową. Wydawca jednocześnie oświadcza, że wszystkie dane osobowe będą przetwarzane, w tym pozyskiwane w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Wydawca prowadzący działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje się do posiadania i umieszczenia na swojej stronie WWW regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz polityki prywatności, zgodnie z przepisami dot. świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ochrony danych osobowych.

§ 5 Wynagrodzenie

1. Organizator zobowiązuje się do naliczania Wydawcy Prowizji na zasadach określonych przez Reklamodawcę w Warunkach Kampanii, stosownie do liczby wygenerowanych przez Wydawcę Interakcji po ich Walidacji przez Organizatora.

2. Okresem rozliczeniowym jest każdorazowo jeden miesiąc kalendarzowy.

3. Stawki Prowizji określone w Warunkach Kampanii są stawkami netto, tj. nie zawierają podatku VAT, chyba że z Warunków Kampanii wynika inaczej.

4. Organizator udostępnia Wydawcy dane o należnej mu Prowizji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Platformy, chyba że z Warunków Kampanii wynika inaczej. § 3 ust. 17 stosuje się odpowiednio.

5. Fakt dokonania określonej Interakcji nie jest tożsamy z obowiązkiem wypłaty Prowizji. Prowizja zostanie wypłacona za Interakcję:

a. która spełnia warunki szczegółowe określone w Warunkach Kampanii, w tym co do charakterystyki podmiotowej Klienta, 
b. dokonaną za pośrednictwem systemu śledzącego Organizatora, 
c. która nie została dokonana w związku z naruszeniami opisanymi w § 3 ust. 13, 
d. której prawidłowość została potwierdzona przez Reklamodawcę oraz Organizatora (Walidacja).

6. Strony dokonywać będą wzajemnych rozliczeń w oparciu o informacje zamieszczone na Koncie Wydawcy. Do dwudziestego dnia każdego miesiąca Organizator udostępni Wydawcy zbiorcze zestawienie danych będących podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia Wydawcy poprzez Konto Wydawcy. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może ulec przedłużeniu na dalszy czas oznaczony. Na podstawie tych danych Wydawca będący przedsiębiorcą wystawi Organizatorowi fakturę, a Wydawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – rachunek za najem powierzchni reklamowej. Wydawca ma prawo żądania weryfikacji danych będących podstawą obliczania Prowizji.

7. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przez Wydawcę niniejszej umowy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wydawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku i pod warunkiem uprzedniego otrzymania przez Organizatora wynagrodzenia należnego Wydawcy od Reklamodawcy, na co Wydawca wyraża niniejszym zgodę.

8. Dodatkowym warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest osiągnięcie poziomu Prowizji w kwocie co najmniej 10 ZŁ lub jej równowartości. W przypadku gdy naliczone i należne Wydawcy w związku z paragrafem poprzedzającym wynagrodzenie nie przekroczy 10 ZŁ netto w danym okresie rozliczeniowym, Prowizja zostaje zachowana na koncie Wydawcy i zostanie wypłacona w miesiącu rozliczeniowym, za który suma należnego Wydawcy wynagrodzenia za dany okres lub za poprzednie okresy rozliczeniowe w sumie przekroczy 10 ZŁ netto. Od zawieszonego wynagrodzenia Strony postanawiają nie naliczać odsetek. Do kwoty tej nie znajduje również zastosowania art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

9. Stosownie do ust. 5 lit. d. powyżej, wynagrodzenie nie przysługuje Wydawcy za Interakcje, co do których Reklamodawca wycofa Walidację (np. w razie podania przez Klienta nieprawdziwych danych osobowych w formularzu internetowym).

10. W zakresie, w jakim Interakcje otrzymały Walidację, Organizator zobowiązany jest wypłacić Wydawcy wynagrodzenie po jego otrzymaniu od Reklamodawcy.

11. W przypadku gdy wadliwe Interakcje zostaną wykryte po wypłaceniu Prowizji, Organizator informuje o tym fakcie oraz o wysokości zakwestionowanej Prowizji Wydawcę oraz nie wypłaca Prowizji za kolejny okres rozliczeniowy odpowiednio do wysokości Prowizji wypłaconej za Interakcje, które zostały zakwestionowane. Strony dokonają w takiej sytuacji korekty stosownych dokumentów księgowych. W przypadku gdy Wydawca nie osiągnie w kolejnych 2 okresach rozliczeniowych kwoty Prowizji, która zaspokoi roszczenia Organizatora, Organizator będzie mógł żądać zwrotu wypłaconej nadwyżki Prowizji bezpośrednio od Wydawcy, a Wydawca zobowiązany będzie tę nadwyżkę zwrócić w terminie tygodnia.

12. Jeżeli Organizator lub Reklamodawca nie udzieli Walidacji lub wycofa Walidację, Wydawca może w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania informacji o odmowie Walidacji lub wycofania Walidacji złożyć pisemną lub e-mailową reklamację co do przyczyn braku Walidacji i udowodnić, że działania reklamowe prowadzone były zgodnie z Umową. Jeżeli Wydawca wykaże, iż nie doszło do złamania Umowy, a Organizator zaakceptuje te wyjaśnienia, Organizator zobowiązany będzie do wypłaty Prowizji zgodnie z warunkami Umowy. Ustęp 7 powyżej stosuje się odpowiednio.

13. W razie wyrządzenia szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy, wypłata Prowizji może zostać wstrzymana do czasu ustalenia rozmiaru szkody.

14. Wydawca samodzielnie odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy oraz inne świadczenia publicznoprawne od otrzymanego wynagrodzenia.

§ 6 Obowiązywanie umowy i odpowiedzialność

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Każda ze Stron może w każdym czasie wypowiedzieć umowę drogą pisemną lub e-mailową bez konieczności podania przyczyny. Nie narusza to w żaden sposób praw Wydawcy do naliczonej Prowizji. W razie wypowiedzenia Umowy, Prowizja zostanie rozliczona zgodnie z ogólnymi zasadami dot. wypłaty wynagrodzenia.

3. W razie wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy na jakiejkolwiek podstawie i przez którąkolwiek ze Stron, Wydawca zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania promocji Kampanii, w tym do usunięcia wszelkich Kreacji Reklamowych ze swojej Powierzchni Reklamowej.

4. Jeżeli Wydawca przez 2 lata nie wygeneruje żadnej Interakcji lub nie przystąpi do żadnej Kampanii, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Konta Wydawcy, a tym samym do rozwiązania Umowy bez konieczności informowania Wydawcy. Nie wyklucza to możliwości ponownej rejestracji w Sieci Afiliacyjnej przez Wydawcę.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Wydawcy w razie niepotwierdzenia rejestracji w Sieci Afiliacyjnej.

6. W przypadku gdy jakikolwiek organ ochrony prawnej wszcznie w stosunku do Wydawcy postępowanie o charakterze karnym lub administracyjnym w związku z działaniami Wydawcy w ramach Sieci Afiliacyjnej, a w każdym przypadku – w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Wydawcę, Wydawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora.

7. W przypadku gdy Organizator zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w związku z działaniami podjętymi przez Wydawcę w ramach Sieci Afiliacyjnej (np. przez obowiązek zapłaty jakichkolwiek kar, odszkodowań lub poniesienia innych kosztów, np. kosztów pomocy prawnej), Wydawca zobowiązany będzie do zwrotu tych kosztów Organizatorowi.

8. Organizator zastrzega, iż tymczasowo dostęp do Platformy może być utrudniony. Tak długo jak nie narusza to głównych praw i obowiązków Stron i ma charakter przejściowy, związany z poprawą świadczonych usług, konserwacją lub zmianą wyglądu lub funkcjonalności Platformy nie może być źródłem żadnych roszczeń Wydawców. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Umowy.

9. Wydawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania i zaniechania swoje, jak również swoich podwykonawców w związku z działaniem w Sieci Afiliacyjnej, w tym za treści zamieszczone na Stronach Wydawcy, jak również za nienależyte wykonywanie Umowy. Jeżeli Wydawca nienależycie wykona obowiązki określone w Umowie, Organizator zastrzega sobie prawo w każdym przypadku do dochodzenia rekompensaty na drodze sądowej.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utracone przez Wydawcę korzyści lub poniesione w związku z uczestnictwem w Sieci Afiliacyjnej szkody lub poczynione nakłady. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności ma zastosowanie również wtedy, gdy Organizator został poinformowany o możliwości wystąpienia tego typu zdarzeń.

11. Całkowita odpowiedzialność Organizatora wynikająca z Umowy, za wyjątkiem sytuacji wynikających z przepisów prawa, ograniczona jest do wysokości wypłaconego lub należnego Wydawcy za ostatni rok współpracy wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 20.000 ZŁ.

12. Za działania reklamowe podjęte w sposób określony w § 3 ust. 13 Wydawca uiści karę umowną w wysokości równowartości obrotu w związku z wykonywaniem Umowy za ostatni okresy rozliczeniowy, nie mniej jednak niż 1000 ZŁ. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość poniesionej przez Organizatora szkody, jak również nie zamyka Organizatorowi możliwości skierowania sprawy do sądu. W przypadku gdy Wydawcy przysługuje roszczenie o wypłatę wynagrodzenia, Organizator może potrącić roszczenie o wypłatę kary umownej z wierzytelnością przysługująca Wydawcy w stosunku do Organizatora, na co Wydawca wyraża niniejszym zgodę.

13. Organizator nie odpowiada za wadliwe działanie Kreacji Reklamowych dostarczonych przez Reklamodawców, stron WWW Reklamodawców jak również za działania bądź zaniechania Reklamodawców, w tym za wyłączenie lub zawieszenie Kampanii i zablokowanie Kampanii w stosunku do Wydawcy. Organizator nie odpowiada również za wadliwą implementację skryptów służących do zliczania Interakcji dokonanych za pomocą Powierzchni Reklamowej Wydawcy, jak również za przerwy w dostępie do Platformy wynikłe z niewłaściwego sprzętu lub oprogramowania używanego przez Wydawcę lub za jego niezgodność z urządzeniami lub oprogramowaniem używanym przez Organizatora.

14. W przypadku gdy Organizator lub Reklamodawca zablokuje udział Wydawcy w Sieci Afiliacyjnej lub Kampanii albo wypowie Umowę wskazując, iż Wydawca nie może działać w Sieci Afiliacyjnej, Wydawca nie może działać odpowiednio w tej Sieci lub w tej Kampanii za pomocą podstawionych Wydawców, sub-wydawców lub podmiotów trzecich. Przez podstawienie rozumie się sytuację, w której podmiot nie będący danym Wydawcą rejestruje się jako nowy Wydawca lub jest już zarejestrowanym Wydawcą i w porozumieniu z zablokowanym Wydawcą lub na jego zlecenie prowadzi działalność w Sieci Afiliacyjnej lub Kampanii.

§ 7 Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i zasad konkurencji

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym do zachowania w tajemnicy wszelkich danych pozyskanych w związku z działaniami w Sieci Afiliacyjnej, a w szczególności:

a. pracowników, współpracowników, kontrahentów i klientów Stron, 
b. jakichkolwiek biznesowych relacji Stron, 
c. prowadzonych przez Strony Kampanii oraz treści Warunków Kampanii, 
d. danych osobowych Klientów, 
e. środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez Strony, w tym stosowanego oprogramowania, 
f. sposobów wykorzystania danych osobowych otrzymanych w ramach działań w Sieci Afiliacyjnej oraz metodach i środkach ich zabezpieczenia, 
– tak w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej ustaniu bez ograniczenia czasowego.

2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji publicznie dostępnych lub informacji, na ujawnienie których druga Strona wyraziła zgodę na piśmie.

3. Z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w Umowie, wszelkie przygotowywane i udostępnione przez Reklamodawców lub Organizatora w związku z Umową Kreacje Reklamowe, jak również formularze, treści umów lub regulaminów, loga, klauzule formuł prawnych są przedmiotem ochrony prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.). Odpowiednie prawa należą do ich właścicieli i przysługuje im wyłączne prawo ich eksploatacji. W związku z powyższym każda postać nieuprawnionego wykorzystania całości bądź części poszczególnych walorów poza zakres niezbędny dla wykonywania czynności określonych w danej Kampanii będzie uznawane za naruszenie praw autorskich i może podlegać odpowiedzialności cywilnej i karnej określonej w przepisach prawa.

4. Wydawca nie może stosować środków mających za cel pośredni lub bezpośrednio naruszenie integralności Platformy, baz danych Organizatora, w szczególności poprzez uzyskiwanie dostępu do systemu informatycznego Organizatora.

§ 8 Przetwarzanie i ochrona danych

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania, w tym pozyskiwania danych osobowych przetwarzanych w związku z umową zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, zwłaszcza ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Strony oświadczają jednocześnie, iż znają zasady ochrony danych osobowych i zobowiązują się do ich przestrzegania, w szczególności zaś stosują środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić bezpieczeństwo tych danych.

3. W przypadku gdy jakakolwiek osoba trzecia lub organ państwowy zgłosi w stosunku do Wydawcy jakiekolwiek roszczenie lub reklamację związane z przetwarzaniem danych, w tym zakwestionuje poprawność zgody na przetwarzanie danych albo twierdzi, że jej w ogóle nie udzieliła, Wydawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Organizatora o tego typu zdarzeniach. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się ściśle współpracować w procesie rozwiązywania wszelkich zgłoszonych reklamacji. Jeżeli Wydawca nie będzie w stanie udowodnić, że Klient wyraził zgodę na kontakt, w takiej sytuacji zwróci Organizatorowi udokumentowane, adekwatne koszty poniesione w związku z brakiem odpowiedniego oświadczenia o zgodzie.

4. Wydawca ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia. Zmiany danych może dokonać poprzez Platformę oraz drogą e-mailową, na adres: [email protected]

§ 9 Oświadczenia

1. Poprzez rejestrację w Sieci afiliacyjnej Wydawca oświadcza, że:

a. dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są prawdziwe i pełne, oraz że żadnych danych określonych w formularzu rejestracyjnym nie zataił, umyślnie nie pominął ani nie podał błędnych danych, 
b. ukończył 18. rok życia, jeżeli jest osobą fizyczną, 
c. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych, prawie i obowiązku ich poprawiania oraz uaktualniania, 
d. nie są mu znane żadne przeszkody uniemożliwiające zawarcie oraz wykonywanie niniejszej umowy, 
e. nie został postawiony w stan upadłości ani likwidacji, 
f. zapoznał się z warunkami Umowy, w tym niniejszego Regulaminu, nie wnosi co do nich zastrzeżeń, zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz traktuje jako wiążące zobowiązanie prawne.

2. W toku obowiązywania Umowy, Wydawca może oświadczyć, że wyraża zgodę na wykorzystanie swojego logo/nazwy handlowej/nazwy firmy w materiałach promocyjnych Organizatora: listach referencyjnych, listach współpracowników zamieszczonych na stronie www. Organizatora.

§ 10 Zmiany Regulaminu

1. Organizator zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości lub w części bez konieczności podania przyczyny. Zmiana wchodzi w życie najwcześniej z upływem 2 tygodni od dnia ogłoszenia informacji o zmianie. O planowanych zmianach Wydawcy zostaną poinformowani drogą e-mailową lub za pośrednictwem Platformy, przy czym każdy z wymienionych rodzajów poinformowania o zmianie odnosi skutek prawny. Zmiana nie może naruszyć istoty praw i obowiązków Stron.

2. Wydawca ma prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko zmianom Regulaminu w formie pisemnej lub e-mailowej. W stosunku do osób, które nie zgłoszą sprzeciwu w terminie 2 tygodni od dnia poinformowania o zmianach, poczytuje się, iż zaakceptowały one Regulamin, w związku z czym Regulamin w nowej wersji wchodzi w życie w dniu określonym w informacji o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o zmianie.

3. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu zmiany Regulaminu nie wchodzą w życie w stosunku do danego Wydawcy, jednakże umowa nie wygasa, ale Regulamin dalej obowiązuje w niezmienionej wersji, chyba że z treści informacji o zmianach Regulaminu wynika inaczej.

4. Brak akceptacji zmienionej wersji Regulaminu nie wpływa na możliwość wypowiedzenia umowy zgodnie z zapisami Regulaminu.

§ 11 Reklamacje

1. Wydawca ma prawo, w każdym czasie, do składania reklamacji drogą e-mailową, na adres kontaktowy Organizatora.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej numer zawartej umowy, oznaczenie Wydawcy, wskazanie przyczyn reklamacji oraz treść żądania. W przypadku złożenia reklamacji, Organizator zobowiązuje się do jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana tą samą drogą, w jakiej reklamacja została wniesiona lub w formie pisemnej.

3. W indywidualnych przypadkach, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga udziału podmiotów zewnętrznych, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu o maksymalnie 90 dni.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Umowy, w tym niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W razie sprzeczności treści dodatkowych ustaleń Stron i niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo zastosowania mają ustalenia dodatkowe. Dla swej ważności, oświadczenia tego typu ze strony Organizatora musi podpisać członek zarządu Organizatora.

2. Wyłącza się stosowanie jakichkolwiek OWU lub regulaminów handlowych Wydawcy. Regulamin obowiązuje bez jakichkolwiek poprawek ze strony Wydawcy lub oświadczeń mających na celu wyłączenie stosowania całości lub części Regulaminu. Wyłączenie stosowania całości lub części Umowy, w tym Regulaminu możliwe jest jedynie w drodze odrębnej, pisemnej umowy. Ust. 1 in fine stosuje się.

3. Informacje i zawiadomienia (w tym w przedmiocie zablokowania, ograniczenia lub wyłączenia Kampanii) będą kierowane na zarejestrowany przez Organizatora adres e-mail Wydawcy, poprzez Platformę lub w formie pisemnej. Strony oświadczają, że tego typu oświadczenia wywołują wszelkie skutki prawne i równoznaczne są z zachowaniem formy pisemnej zwykłej. Oświadczenia wysyłane innymi kanałami lub z innego niż podany adresu e-mail nie wywołują skutków prawnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy niedostarczenie wiadomości e-mailowej Wydawcy nastąpiło z przyczyn od Organizatora niezależnych.

4. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o zmianie swoich danych adresowych i teleadresowych, w tym zarejestrowanego adresu e-mail drogą e-mailową lub listowną – pod rygorem uznania korespondencji na znane drugiej Stronie adresy za skutecznie doręczoną. Zmiany tych danych nie uważa się za zmiany niniejszej umowy. Opisany obowiązek informacyjny dotyczy również zmiany rachunku bankowego Wydawcy, na który będzie przelewane należne mu wynagrodzenie, przy czym zmiana numeru rachunku bankowego dla swej skuteczności wymaga potwierdzenia zmiany przez Organizatora. Brak poinformowania Organizatora przez Wydawcę o zmianie rachunku bankowego wyłącza odpowiedzialność Organizatora za wszelkie powstałe z tego tytułu szkody.

5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.; k.c.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101 poz. 926 ze zm.). Nie stosuje się przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

6. Wydawca nie może wykonywać Umowy za pomocą osób trzecich bez pisemnej lub e-mailowej zgody Organizatora. Zgoda ta, w razie jej udzielenia może być w każdym czasie odwołana bez konieczności podania przyczyny. Organizator przy wykonywaniu umowy może posługiwać się osobami trzecimi według swojego uznania, jak również dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

7. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne, bezskuteczne lub w inny sposób wadliwe prawnie w całości lub w części, Strony wiąże umowa w pozostałym zakresie. Postanowienie niewiążące uznaje się zastąpione przez Strony postanowieniem legalnym, które będzie w najbliższy sposób odpowiadać woli Stron wyrażonej w postanowieniu uznanym za nieważne. W ten sam sposób należy interpretować wszelkie błędy językowe, niezamierzone powtórzenia lub omyłki w treści wiążącej strony umowy.

8. Regulamin oraz Warunki Kampanii nie stanowią przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 – 921 k.c.

9. Miejscem zawarcia Umowy jest siedziba Organizatora w chwili składania oferty zawarcia umowy.

10. Strony ustalają, że podejmą starania aby wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane były w pierwszej kolejności w drodze polubownej, a gdyby to nie przyniosło pożądanego efektu, spór zostanie oddany pod rozstrzygnięcie polskiego sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Organizatora. Dotyczy to również przypadków, gdy Wydawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy miejsce zamieszkania lub siedziba Wydawcy nie jest znana. Wyłącza się jurysdykcję sądów zagranicznych.